Til startside

 

Skifte efter Peder Hansens hustru Bodil Poulsdatter

 

Nedenstående skiftedokument  er oversat af et slægtsforskningsbureau i Fredericia i forbindelse med udarbejdelsen af slægtsbogen om ”Fladbjerggård”, Vinderslev sogn. Denne omhandler Johanne Poulsens slægt. Hun var datter af Poul Pedersen og hans 1. hustru Johanne Pedersdatter.          

      

I Scheelenborg Godsarkivs Skifteprotokol 1827-1851, Fol. 107, er der indført følgende Skifte efter Bodil Povlsdatter:

”Aar 1830 den 14. Augusti, mødte den kommiterede Skifteforvalter med Vidnerne, Sognefoged Niels Pedersen af Dalbye og Strammelse af Schelenborg, i afdøde Gaardfæsterske Bodild Poulsdatters Fæstegaard, udflyttet fra Hersnap, for at afholde Registrering efter bemeldte Afdøde samt tage den videre fornødne Bestemmelse angaaende Boet m. v.       

Af den Afdødes Søn Poul Pedersen, der var tilstede, blev opgivet, at hans  Moder /:, den Afdøde :/, der har været givt med forlængst afdøde Peder Hansen, efterlader sig følgende Børn: a. Komparenten Poul Pedersen, 24 Aar gl., b. En Søn Hans, 23 Aar, c. En Søn Anders, 20 Aar, d. En Søn Lars, 17 Aar, e. En Datter, Kirsten, der vel er død, men som uden for Ægteskab har efterladt sig: En Søn, Peder Nielsen,  1 Aar gammel,  f En Datter Anne, 15 Aar, g. En Søn Niels, 12 Aar, h. En Datter Johanne, 9 Aar gl. Som Formynder for de Mindreaarige og Værge for de Umyndige blev beskikket og kom tilstæde deres Moders Broder, Gaardfæster Anders Poulsen af Midtskov.

Da der fandtes Tvivl om, hvorvidt den Sygdom, hvoraf den Afdøde var død, var smittende eller ikke, torde Skifteforvalteren ei i Dag afholde Registrering af Boet, men udsatte Afholdelsen heraf indtil videre, og imidlertid paalaae Sønnen Poul med Formynder at være ansvarlig for Boet, hvilket de lovede.      

Sønnen Poul blev overdraget indtil videre at bestyre forsvarlig Fæstegaarden og dens Avling i enhver Henseende samt til Boet at aflægge Regnskab for den paa Jorderne avlede Sæd.       

Ligeledes lovede Poul Pedersen i Forening med sin Kurator Anders Poulsen at besørge den Afdødes Begravelse paa mindst bekostelig Maade samt, saasnart  skee kan.

Sønnen Poul angav, at det vel er ham bevidst, at hans Moder er flere Penge bortskyldig saavel til Herskabet som Andre, men hvor stor Gjelden er, veed han ikke for Tiden.

Anne Larsdatter, Enke efter afdøde Huusfæster Pasmus Madsen ved Bøgebjerg, mødte og anmeldte, at den Afdøde var hende Skyldig 50 Rbd. Sedler, hvilke hun kontant havde laant den Afdødes Mand for flere Aar siden, og dette Beløb fordrede hun sig nu af Boet udbetalt.        

Sønnen Poul erklærede, at denne Gjeld ikke var ham bekjendt.         

Dette Boes videre Behandling blev saaledes en kort Tid udsat.        

                                                                                                         

J.  Wilde      Poul P.P.S. Pedersen      Som Kurator og Tilsynsværge:   Anders Poulsen.
Som Vidner:  Niels Pedersen.    Strammelse.

.................... 

Aar 1830 den 30te Augusti, mødte den kommiterede Skifteforvalter ved Baroniet Schelenborg med Vidnerne Strammelse af Schelenborg og Sognefoged Niels Pedersen af Dalbye i Stervboegaarden efter afdøde Gaardfæster i Hersnap Peder Hansens Enke Bodild Poulsdatter for at afholde Registrering af den Afdødes Efterladenskaber.         

Ved Forretningen var tilstæde Sønnen Poul Pedersen samt som Kurator for ham, Hans og Anders, og som Værge for de øvrige, umyndige Arvinger deres Morbroder, Gaardfæster unge Anders Poulsen af Midtskov.      

I disses Overværelse blev Boets Effekter registreret og saaledes vurderet:

 

 

    Rdlr/ Mk/Sk.
1 brunmalet Fyrr Kiste       3-0-0
1 Stk. Blaarlærred, 40 Alen 4-1- 0
1 Jernbeslagen Ege kiste    8- 0-0
1 Hørfarvet sprenget Hvergarns Skjørt   med Bul  1-0-0
1 rødstribet Ditto med Ditto    1-0-0 
1 rødstribet Ditto med Ditto    1-2- 0
1 sort Vadmels Kjole             0-5-0
1 gl. Kattuns Kaabe      0-2-0
1 blaaestribet linnet Underdyne 4-2-0
1 Ditto                   Ditto  5-0-0
1 Egedragkiste      4-0-0
1 Pyramide      0-1-0
1 lille Dragkiste af Fyr       1-0-0
2 Stk. flade Fade og 1 Tallerken   0-1-8
3 Skilderier i Rammer    0-1-8
2 Messing-Lysestager og Porcelains Urtepotter 0-4-2
2 Speile, hvoraf det eene er beskadiget 0-3-0
1 Fyrre-Himmel Sengestæd  2-0-0
6 Stk. Stole á 2 Mk. 2-0-0
1 Egebord med Fod og Skuffe 3-0-0
1 24-timers Stueuhr i Fotteral 2-0-0
1 sortstribet ulden Overdyne 3-0-0
1 hvid linnet Underdyne 3-0-0
1 Tinrække med Tinfad og 2 Do. Tallerkener 0-4-0
1 gl. Fad, 1 Flaske og 1 Tragt  0-1-8
1 Ildtang, 1 Skuffe og 1 Rist     1-0-0
1 Jerngryde og 1 Do. Pande  1-0-0
1 Æbleskivepande 1-0-0
1 gl. Fyrhængeskab 0-1-8
1 Leerspand og 1 gl. Trefod 0-1-8
1 Dejgtrug 0-4-0
1 Kjærne 1-0-0
1 Kobberbryggerkedel  5-0-0
2 Bryggerkar 1-2-0
2 øltønder 1-0-0
3 Stk. gl. Ankertønder 0-4-0
1 Træspand 0-0-8
1 Kobberdørslag samt 1  med Grebe  3-0-0
2 smaa Jerngryder 3-0-0
1 Karstol og 1 Strippe  2-0-0
1 Sold og 1 Saltkar 0-0-12
1 Valkejern og 1 Mangeltøj 0-1-8
9 Stk. forskjellige sorte Fade 0-2-0
2 Potter og 1 Skaal 3-0-0
3 Øltønder 3-0-0
1 Øltragt og 1 Flødebøtte 0-1-8
3 Stk. Sibøtter   1- 1-0
5 Stk. Skolgryder og 2 sorte Potter 0-1-0
1 gl. Skab og 1 Lyseform 0-1-8
2 Hørhegler, 2 Træbuddiker 0-2-0
6 Stk. Sække á 2 Mk.    2-0-0
1 gl. Dyne 0-3-0
2 Skagefødder og 1 gl. Rok 0-1- 0
1 sortstribet ulden Overdyne  2-0-0
1 hvid linnet Underdyne 2-0-0
1 lang Hovedpude  0-3-0
1 par Blaarlærreds Lagner  0-4-0
4 hvide Forklæder 0-4-0
2 Blaarlærreds og 1 stribet Kartuns do 1-0-0
1 ”blant” Christentøj  0-2-0
4 Stk. Huer og 8 Sæt Hovedtøj 1-0-0
3 Stk. Blaarlærreds Lagner 1-3-0
4 Stk. hvide Tørklæder á 12 Sk.  0-3-0
3 Særker á 4 Mk.   2-0-0
1 Snittebænk og 1 Spaankiv 0-2-0
2 Øxer og 2 Navre   1-0-0
1 Slibesten med Tilbehør 0-2-0
1 Spade, 1 Skovl og  1 Greb  0-2-0
5 Stk. Malkekjør á 15 Rdlr.  75-0-0
2 aarings Kvier og 1 Tyr á 5 Rdlr. 15-0-0
2 Mælkekalve 2-0-0
2 Søer á 3 Rdlr.   6-0-0
6 Faar á 9 Mk.    9-0-0
3 Lam á 9 Mk.    4-3-0
12 gl. og unge Giæs á 4 Mk. 8-0-0
Tilsammen........................................... 250 Rdlr.  0 Mk   8 Sk.

                      

Den Gaarden tilhørende Besætning befandtes at  bestaa af: 4 Heste, 2 Vogne, 1 Plov, 1 Harve, 1 Sæt Læderseletøj og 1 Sæt Hampeseletøj.

        

De tilstedeværende angav, at Boet ej var mere eiende end det i dag registrerede.  Sønnen Poul erklærede, at der ikke paa Boet hvilede anden Gjæld end til Skomager Erik Bom i Kerteminde for forrettet Skomagerarbejde fra flere Aar tilbage, 20 Rdlr. Sedler, samt til Købmand Switzer for udleverede Varer til Brug ved den afdødes Begravelse. Ogsaa Herskabet har paa Boet en betydelig Restance, hvilken nærmere vil vorde opgivet. Tjenestefolkene i Gaarden havde ligeledes Løn til gode, saaledes Tjenestemand Peder Hansen fra May 1830. Drengen Lars Pedersen har tjent der i Gaarden 3 Aar uden at have modtaget mere end nogle faa Klædningsstykker, og Pigen Anne Pasmusdatter ½ Aar uden at have modtaget noget. Komparenten Poul Pedersen har ligeledes tjent sin Moder i 11 Aar og i denne Tid ej erholdt andet eller mere som Løn end de allernødvendigste Klæder, og han formente desaarsag at have billigt Krav paa Erstatning, hvorpaa han nærmere ville gjøre Paastand. Han bemærkede endvidere, at den afdøde havde for tilstundende Vinter fæstet de fornødne Tjenestefolk, hvem Boet altsaa kommer til at tilsvare Løn. Han ved med Vished, at Boet ei er behæftet med videre Gjeld, og Skifteforvalteren ansaa det derfor ufornødent i Boet at udstede nogen Indkaldelse, men ville navnlig indkalde Creditorerne.

Forretningen blev for i dag sluttet og Boet udsat.

        

                 Som Tilsynsværge: Anders Poulsen - Poul Pedersen m.f. Pen.

                 Som Vidner: Strammelse.   Niels Pedersen.

 

"Aar 1830 den l9de October blev afholdt en Samling i Stervboet efter Enken Bodil Poulsdatter af Hersnap for at tage den fornødne Bestemmelse angaaende Boets Realisation. Ved Skiftet var tilstede Bestyreren af Gaarden, Sønnen Poul Pedersen, samt Kurator og Tilsynsværge for de øvrige Arvinger, Gaardfæster unge Anders Poulsen af Midskov. Som Vidner var nærværende Sognefoged Niels Pedersen af Dalbye samt Strammelse fra Scheelenborg.       

Af Skifteforvalteren, der tillige er Godsforvalter ved Baroniet, blev bemærket, at Afdøde skylder til Baroniet en Restance af Skatter og Afgivter, paadraget forinden Aaret 1827, til Beløb 444 Rdlr. og 3 Sk., Rep.: 1 Td. 7  Skp. 2 2/3 Fjdk. Rug, 6 Tdr. 5 Skp. 2/3 Fjdk. Byg og 2 Tdr. 4 Skp. 3 1/2 Fjdk. Havre samt endvidere de kongelige Skatter for dette Aars 3 første Kvartaler af Gaarden og dens Tilliggende, 7 Tdr. Hartkorn, og da Kornet  ikke endnu for Tiden kan afleveres af Boet, da den indavlede Sæd, der tilhører dette, ej vil blive udtorsket før længere hen paa Vinteren, saa vil endvidere komme til at  paahvile Boet de Skatter og Afgivter, der indtil Afleveringen skal tilsvares. Boets Vedkommende var Restancen fuldkommen bekjendt. Samtlige Boets Vedkommende ansaae det nødvendigt, at Realisationen af Boets Effekter vorder udsat, indtil Sæden vorder udtorsket, hvilket ikke kan forventes at vil kunne skee forinden Februar eller Marts Maaneder 1831, og at der indtil da ligeledes  bliver ført Husholdning i Gaarden for Stervboets Regning, hvilket desuden  vil  være til Fordeel for de umyndige Arvinger, der opholder sig i Gaarden,  og som desuden efter Boets Status aldeles intet kan vente i Arv. Ved et saadant Foretagende kan det ei ansees, at…….tilføres andre end Herskabet, og paa Høisammes Vegne indrømmede Skifteforvalteren, at dette maatte desuagtet skee. For hvad Fald de maatte hvile paa Gaarden, blev Baroniets Ret forbeholden.

Efter dette saaledes passerede blev Boet indtil videre udsat.

 

Aar 1831 den 4. November blev paa Skifteforvalterens Contoir i Overværelse af Vidnerne Strammelse af Scheelenborg og Sognefoged Niels Pedersen af Dalbye foretaget til Slutning Boet efter afdøde Gaardfæster i Hersnap Peder Hansens Enke, Bodil Poulsdatter. Ved Skiftet vare mødte den umyndige Søn, Gaardfæster Poul Pedersen, samt Curator og Formynder for de øvrige mindreaarige og umyndige Arvinger den afdødes Svoger, Gaardfæster Rasmus Poulsen af Dalbye. Af Boets tilmelte Creditorer vare allene mødte Enken Anne Larsdatter af Bøgcbjerg med Lavværge, Husmand Christen Jørgensen samme Sted. Poul Pedersen gjorde foreløbig Anmeldelse om, at

                                                                  

A.  Skomager Eric Bom i Kjerteminde havde til gode
     
for Skomagerarbeide: 20-0- 0

        B.  Hr. Pastor Holm tilkommer for Ligtalen over
             
den afdøde: 3-0-0

C.  Degnen Reichstein af Dalbye for Sang ved Jordefærden

     hvilke Beløb ere dem udbetalte efter hosfølgende: 1-3-0

     Kvitteringer.


D. Folkelønninger:

       

1.  Til Indsidder Peder Hansen af Hersnap som Løn for
Sommeren 1830: 8-0-0

og for Vinteren, da Gaarden blev drevet

for Boets Regning: 15-0-0                                                                                       

 2.   Til Pigen Anne Rasmusdatter i tilgode Løn for Sommeren 1830: 4-0-0   

 3.  Til Pigen Anne Pedersdatter for Vinteren 18315-0-0

 4.  Til Drengen Lars Pedersen, Løn for et helt Aar: 10-0-0

 
 5.  Til en liden Pige Anne Pedersdatter, et Aars Løn
:  5-0-0

    
6. Til Sønnen Poul Pedersen, der for den afdøde bestyrede

               Gaarden, 1 Aars Løn: 30-0-0

        

 E.   Fæld paa Fæstegaarden ved Afleveringen fra Stervboet.

      I denne Anledning producerede Skifteforvalteren den

      afholdte Afleveringsforretning, af hvilken sees, at fle-

      re Mangler fandtes ved Bygningen; disse ere nu afhjulpne

        

1.   Til Smeden Hans Simonsen i Dalbye efter Regning for

      Smedearbeide: 33-4-5

        

2   Til Kjøbmand Switzer i Kerteminde for leverede

 Materialier af Tømmer og Jern efter den herved

fremlæggende Regning: 32-4-0        

                          

3.  Til Tømmermand Peder Andersen i Midskov

      for Arbeidsløn efter Regning: 5-4-0

 

4.  Til Hjulmand Lars Rasmussen i Stubberup for Do

efter Regning: 5-3-0

        

 f.  Skifteforvalteren frem1agde derpaa en specificeret

     Opgjørelse over de af Fæstegaarden resterende Skatter

     og Afgivter, efter  hvilken rester kongelige Skatter for

     Aaret 1830: 54-4-13 

 og Do. for Januar Qvartal: 17-2-

 blev skrevet for Boets Regning

                              

Endvidere skyldes de herskabelige Pengeavgivter for    

Aaret 1830: 1-0-11                            

Derefter blev fremlagt en Regning fra Kjøbmand Svitzer hvorefter Indkjøbet til den afdødes Begravelse har kostet: 12-2- 13                    

 

Naar nu undtages Herskabets herforan under Boet anmeldte ældre Fordring paa Boet, vides ingen flere Udgivter at hvile paa dette Boe.

        

Jurisdiktionens Dommer Birkedommer Müller kom tilstede, og efter  at have gjort sig bekjendt med det i Boet passerede samt gennemset Skattebogen tilligemed Hovedkassebogen og den fremlagte Opgørelse, der fandtes at være med hinanden overensstemmende, og da Boets Creditorer havde erklæret, at de intet mod disse Fordringer kunne have at erindre, blev af Dommeren eragtet: at Herskabet bør for den anførte Bygningsfæld samt Restance og kongelige Skatter og Afgivter, dog blot alene disse i Dag anmeldte Skatter og Afgivter til Beløb:  

                                                                  73 Rdlr. 2Mk.og ½ Sk.

 

have reserveret  sig fortrinlig Udlæg i dette Boe, forsaavidt tilstrække kan, dog først efter at de anførte Begravelsesomkostninger ere udredte.

 

Dommeren aftraadte.

Møller

        

    Imod Kjendelsen havde Greditorerne intet at bemærke.     

Skifteforvalteren fremlagde dernæst en Auctionsattest, der udviser, at Boets ved Auction  den 13de Mai 1831 bortsolgte Ejendele i det hele ere udbragte til

193 Rdlr. 4 Mk. 12 Sk

som er Boets eneste Indtægtssum.

     
Herfra drages nu forlods efter deres Natur:                                      

     1.   Begravelsesomkostningerne, ialt:  17-2-15

     2.  Skifteomkostningerne: 11-2-12 

     3.  Dommerens Gebyr for den afgivne Kjendelse : 0-4-3
     4.  Lønninger: 77-0- 0     

Endvidere fradrages Udgivten til Auctionsattesten: 2-0-7                                                                                                                                         

I alt  109 Rdlr. 1 Mk. 5 Sk.           

     

Endelig bliver at udrede de i Anledning af Fæld paa  Fæstegaarden havte udgifter der som her foranført beløber  i det hele til: 77 Rdlr. 0 Mk. 5 Sk.
I alt  186 Rdlr. 1 Mk. 10 Sk

 

Efter disse Udgivters Fradrag

i Boets Formue bliver der til Rest :    7 Rdlr. 3 Mk. 2 Sk.

        

hvilket Beløb bliver at udlægge Herskabet til Avdrag paa sammes Fordring,         hvorfor denne er tilkjendt Preference, og som udgjør:   73 Rdlr. 2 Mk. ½ Sk.
Det ses altsaa, at Boet bliver fallit, og at hverken de øvrige anmeldte  Creditorer kan tilkomme noget af deres Krav, eller at Arvingerne efter den Afdøde vil erholde noget.  Imod Skiftebehandlingen havde ingen af de vedkommende noget at erindre.  De af Skiftets Vedkommende, der her vare tilstæde, blev strax udbetalte det  dem her under Skiftet udlagte, hvorfor deres Qvitteringer bleve modtagne, hvilket ligeledes vil ske med Hensyn til de øvrige Creditorer, naar Udbetaling til dem skeer, og til den Ende vil de være at indvarsle.       

       Skiftet blev saaledes sluttet og Protocollen underskrevet:        

   J.B. Wilde -  Poul Pedersen - med egen Haand

    Pasmus Poulsen  - med egen Haand                                                  

    Niels Pedersen  - Strammelse                                               

    

 

Tibage til Peder Hansen og Bodil Poulsdatter

 

Til startside med oversigt